تازه فهمیدم


نمایش مشخصات سیدظاهرموسوی

"تازه فهمیدم"
ای نگارم؛ تازه فهمیدم که تو
بی قرارم ؛ تازه فهمیدم که تو
در کنارجوی اب قریه ام
انتظارم؛ تازه فهمیدم که تو
قصد دیدار م نباشد در دلت
قصد دارم؛ تازه فهمیدم که تو
می روی از

شاعر:سیدظاهرموسوی

مطالب مشابه