بی بی


نمایش مشخصات بهرام شریفی

وقتی جوانک هدفون به گوش
با صدای لرزان و نازکی
مدام می گفت : ' آخی بی بی…آخی..بی بی…'
کِلِش…کِلِش… خِرت خِرت…
کشیده می شد کف دم پایی های او
روی آسفالت خیابان،
انگار کسی به جِگَر ِ من،

شاعر:بهرام شریفی

مطالب مشابه