بشارت


نمایش مشخصات خسرو مکوندی

آمدن را نو بهاران مژده کن
بزم گل زار از گلستان یاسمن
چون معطر گیسوان را ارغوان
شادمان احوال ما را انجمن
شاهد ای ساغر گلابی را چنان
عطر لادن ها چمن میهن نشان
ایمن از دامی همین جانانه را
عزم

شاعر:خسرو مکوندی

مطالب مشابه