بر روي سنگِ قبرِ من حاشا كسي گريان شود


نمایش مشخصات مسعود اويسي

چون قلبِ من از تب فتاد، حاشا كه كس نالان شود
بر روي سنگِ قبرِ من حاشا كسي گريان شود
هر گل كه آنجا آمده با عشقِ خود آبش دهيد
حاشا مپرسيد از نشان باشد كه عطر افشان شود
با خنده و عشوه به روي خاكِ

شاعر:مسعود اويسي

مطالب مشابه