بدانیم بهتر است


نمایش مشخصات الکس رفیعی

بدانیم بهتراست
دلسوختهی دراین دیار
بازاست هرمِیدانی
درها همه گشوده
رقابت های سالم
بهرِهمه آزاد است
زین رو کشورآباد است
این مانداک ازنیاکان است
مانده از آن اجداد است
به ما رسیده

شاعر:الکس رفیعی

مطالب مشابه