بباری برکویرانتظارم


نمایش مشخصات اصغر اروجی

مپرس از حال واحوالی که دارم
غم انگیزاست بانوروزگارم
شدم غرق تب تنهایی خود
زبس دلواپسی درسینه دارم
نرنج ازمن که دنیایم توهستی
امیدم هستی وباغ بهار
چه غمگین است بی توزندگانی
همیشه بی

شاعر:اصغر اروجی

مطالب مشابه