ا شعا ر د ل انگیز


نمایش مشخصات محمود بیهقی

یک روز بکو دکی بمکتب رفتیم
درس ادب و دین با هم آ مو ختیم
روز دیگر ش نزد پیر دیر گذ شت
ا ز او سخن خیر ز یا د آ مو ختیم
در فکر آ خرت که ا ز بهر صواب
هر کا ر یکه کردیم بصوابی رسیدیم
ایدوست برا

شاعر:محمود بیهقی

مطالب مشابه