اهریمن


نمایش مشخصات ابوالحسن اکبری

رودها مردند !
چشمه ها خشکیدند
و قنات ها !
در هم فرو رفتند
هیچ کس !
با این اهریمن نمی جنگد
همه خوابند
و نمی دانند
فردایی که می آید
برای لیوانی آب !
باید روی برادرانت تفنگ

شاعر:ابوالحسن اکبری

مطالب مشابه