انا


نمایش مشخصات محمد شمس باروق

مادرم نفرین کرد
خدا به زمین گرم بزند
الان رو سواحل آنتالیا
بر روی شن های داغ
ماحسون آواز آننه را می

شاعر:محمد شمس باروق

مطالب مشابه