امروزه


نمایش مشخصات هوشمند عزیزی

در نوبت ما
موی سپید گشت
از ترس مبادا
پای تعدی
بگذرد
از مرز گلیمم
در نوبت آنها
پای دراز کرده
گلیمم

شاعر:هوشمند عزیزی

مطالب مشابه