افق


نمایش مشخصات سهیل بهنود

ماکه طاقت یک گریه نداشتیم
روبه رومان آینه ی هزارپاره
بارانی تماشامی کنیم
که ربطی به فصل ندارد
ماکه عطرگل همه رنگ می دانیم
به سادگی خاک آیش نظاره ایم
ازاین افق
هرکس سهم خویش می بردو
به

شاعر:سهیل بهنود

مطالب مشابه