اعتراف


نمایش مشخصات مسلم آسوبار

من
«اعتراف» می کنم
که «تو» را
کم دارم..

شاعر:مسلم آسوبار

مطالب مشابه