اشعار کوتاه ۶۴


نمایش مشخصات عبدالملک خرمالی

۱-
در کلیه ام سنگ دارم
خوشحالم که این سنگ را
دلم نپذیرفت
۲-
حریم من در امتداد
چشم های تو ست
حیف که تو
نزدیک بینی
۳-
به نجوای آب
صدای باد
باران
دریا
طبل آذرخش
سراپا گوش سپرده

شاعر:عبدالملک خرمالی

مطالب مشابه