ارث پدر


نمایش مشخصات باقر رمزی - باصر

ارث پدر
ز تاب گیس مشکینش شررها در جگر دارم
چه سود از این جگر سوزی که امید سحر دارم
قمر با باد فروردین گذر کرد از سماواتم
به گرد خویش می گردم سماعی بی ثمر دارم
بیا ای دست رامشگر بزن بر طبل بی

شاعر:باقر رمزی – باصر

مطالب مشابه