آه دل..دوبیتی های های اجتماعی باباباقر


نمایش مشخصات محمد باقر انصاری

آه دل..دوبیتی های های اجتماعی باباباقر۵۴۰
ما که ندیدیم به دل یک صفا
ما چه کنیم تاکه شویم هم صدا
دوش رسیده است ز باقر پیام
مور و ملخ خورده گلستان

شاعر:محمد باقر انصاری

مطالب مشابه