آرزو ها


نمایش مشخصات خدایار آزادی

کدام ابر؟
کدام زمین؟
این ها هر دو
تشنه ی آرزو های خودند!
من تنها
به ابر سرخی
که در میان شعله های خورشید
دست و پا می زند
دل بسته

شاعر:خدایار آزادی

مطالب مشابه