آرامـش دل ما آسـان بگـیـر جـانا


نمایش مشخصات مختار فعلی (شاهد)

آرامـش دل ما آسـان بگـیـر جـانا
راضی شو بر تقلا بر جان خسته بازآ
ما خود اسیر خویشیم کو حال اشرفیت
بگشای بند مختار جز سجده و تماشا
ای ضابطان شانه خطی جدا نگارید
ما عاشق خداییم "

شاعر:مختار فعلی (شاهد)

مطالب مشابه